Privacy verklaring

Privacy verklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Bij het invullen van het contactformulier hebben we uw naam en e-mailadres nodig om een reactie terug te sturen. Of om te bepalen welke behandeling of pakket u wenst.
  • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • De FibroConsulent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en ons clienten bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De FibroConsulent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De FibroConsulent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens:

De gegevens die wij verzamelen als je client bij de FibroConsulent wordt, bewaren wij tenminste 10 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Na het verlopen van die periode worden de gegevens binnen 12 maanden door ons verwijderd.

Online formulieren:

De gegevens die je met het invullen van de formulieren op de website van de FibroConsulent achterlaat worden binnen 2 jaar na de laatste correspondentie met u verwijderd.

Bovenstaande termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen komen die aangeven dat de gegevens langer bewaard moeten blijven of beschikbaar moeten zijn. Uw gegevens worden digitaal bewaard en beschermd via een ICloud account van de FibroConsulent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De FibroConsulent gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Mocht dit in de toekomst gewijzigd worden zal dit te zien zijn via onze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken,     waarna wij u gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzagen-verzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun u een schriftelijk verzoek doen.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek mailen naar info@defibroconsulent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Heeft u meer vragen over onze algemene voorwaarden of privacybeleid dan kunt u contact opnemen met info@defibroconsulent.nl